Over SKPO

Wij zijn graag transparant naar de buitenwereld, omdat wij onze partners -van ouders tot inspectie en overheid- zien als kritisch en meedenkend. We werken graag met hen samen. We verantwoorden onze visie en ambitie, onze visie op kwaliteitszorg en onze daadwerkelijk behaalde resultaten in ons openbare jaarverslag.

Resultaten en verantwoording

JAARVERSLAG 2018

Download

JAARVERSLAG 2019

Download

Sterke medezeggenschap

Bij SKPO zien we medezeggenschap als kans om samen te werken met verschillende geledingen, ouders en leerkrachten. Ouders en professionals trekken echt samen op, in dialoog als kritisch meedenkende partners. Alle SKPO-scholen hebben een Medezeggenschaps-raad (MR), vertegenwoordigd door ouders en professionals. Daarnaast vaardigt elke school een MR-lid (ouder of personeelslid) af naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SKPO. De verdeling ouders en personeelsleden in de GMR is nagenoeg gelijk. Het dagelijks bestuur bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden.

MR

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. Zij vertegenwoordigen alle ouders en medewerkers van de school. De MR heeft instemmings- en adviesrecht bij beslissingen die voor de school belangrijk zijn. Iedere MR stelt een MR-reglement op. Deze reglementen zijn op te vragen of te vinden bij iedere school.

GMR

Uiteenlopende beleidszaken die SKPO als geheel raken komen op de agenda van de GMR, altijd met de rode draad voor ogen: het belang van het kind. Huisvesting, begroting, cao en andere thema’s brengen de GMR-leden in beweging. Zonder uitzondering ontstaan discussies en inspirerende gesprekken die de GMR-leden mee terugnemen naar hun eigen MR. Zo vindt binnen SKPO een continu proces van verandering plaats, steeds met het kind centraal.

Regelingen en procedures

SKPO kent een aantal regelingen, procedures en protocollen die mogelijk voor u van toepassing zijn:

 

Klachtenregelingen

  • Het liefst liggen school, ouders en leerlingen met elkaar op één lijn over het beleid van de school. Toch zijn er soms situaties die vragen om specifieke aandacht. SKPO streeft er dan naar om met elkaar in gesprek te gaan en samen een oplossing te vinden. De regeling Klachten op een school van SKPO, wat nu? kan u hierbij helpen. Ook vindt u hierin de gegevens van onze externe vertrouwenspersoon en de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.
  • SKPO kent daarnaast een Klachtenregeling SKPO Personeel.