Vertel een vriend Print

Omgaan met klachten binnen de SKPO

Ieder kind heeft recht op een goede sfeer en iedere ouder wil vanzelfsprekend dat zijn/haar kind het naar de zin heeft op school. De inwerkingtreding van de kwaliteitswet betekent ondermeer dat de schoolbesturen verplicht zijn om een klachtenregeling vast te stellen en in te voeren. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs in de school. De klachtenregeling beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).

 

Om de klachtenregeling op een duidelijke manier vorm te geven heeft de SKPO ervoor gekozen om allereerst algemene uitleg rondom de klachtenregeling voor ouders te geven. Daarna worden aan de hand van een stappenplan de verschillende stappen in het traject beschreven. Tot slot zijn deze stappen in een overzichtelijk schema weergegeven waardoor u in ťťn oogopslag de te volgen route kunt zien. Daarnaast beschikt de SKPO over een algemene klachtenregeling waarin de wettelijke kaders zijn opgenomen.

 

 

Wat is een klacht?

Om deze vraag te beantwoorden gaan we in op datgene waar de klachtenregeling niet voor is. De klachtenregeling is niet bedoeld voor zaken waar al andere juridische regelgeving aan ten grondslag ligt zoals seksueel misdrijf of andere strafbare feiten. Hiervoor zijn andere procedures opgesteld. Het woord klacht roept meteen een negatief beeld op. Veel zaken die in en rondom een school spelen hoeven niet als een probleem worden benaderd. Het kan voorkomen dat er een meningsverschil is tussen u als ouder en de aanpak van de school rondom uw kind. Wij adviseren u om rondom een meningsverschil altijd de dialoog op te zoeken met de school. Een succesvolle samenwerking is namelijk gebaseerd op communicatie en vertrouwen. U kunt het probleem vaak samen op school oplossen door met elkaar te praten en vooral goed te luisteren. Door de dialoog op te zoeken, is een probleem op te lossen.

 

 

Als u echter na de dialoog met de school te hebben gevoerd nog steeds geen goed gevoel hebt omtrent de ziens- of handelswijze dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de SKPO. Een probleem wordt een klacht wanneer er geen oplossing gevonden kan worden. Op de momenten dat de communicatie faalt of het vertrouwen er niet meer is, kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen. Het heeft niet onze voorkeur om dan meteen de weg van de officiŽle klacht te kiezen. Een officiŽle klacht kan bij de klachtencommissie worden ingediend

Bij wie u terecht kunt om uw klacht kenbaar te maken wordt in de volgende paragraaf beschreven.

 

Bij wie kunt u terecht met een echte klacht?

Als u na het lezen van de vorige paragraaf het gevoel houdt dat u als ouder daadwerkelijk een klacht heeft, is het allereerst van belang om te bepalen waarover uw klacht gaat. Als uw klacht betrekking heeft op het welzijn van uw kind in de klassensituatie dan kunt u in gesprek gaan met de groepsleerkracht van uw kind. Het is namelijk allereerst van belang dat u in overleg met de groepsleerkracht tot een oplossing probeert te komen. Als u in overleg met de groepsleerkracht niet tot een oplossing komt voor uw klacht of uw klacht richt zich op de schoolorganisatie kunt u vanzelfsprekend de schooldirectie vragen om met u mee te denken. Als u zelf niet tot de oplossing voor het probleem kunt komen binnen de school dan kunt u uw klacht bespreken met de algemene directie van de SKPO. De algemene directie kan dan uw verhaal aanhoren en u ondersteunen om uw klacht wederom met de schooldirectie te bespreken, zodat er toch een oplossing gevonden kan worden binnen de school. Er vindt dus altijd een terugkoppeling van de algemene directie naar de schooldirectie plaats. Bij het vinden van de weg met uw klacht kunt u geholpen worden door de op iedere school aanwezige interne schoolvertrouwenspersoon. Deze interne schoolvertrouwenspersoon kan uw verhaal aanhoren en u de Ďwegí wijzen binnen en buiten de school.

 

Als alle bovenstaande stappen geen oplossing hebben gebracht voor uw probleem kunt u terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Zij kan reflecteren op uw situatie en u adviseren over vervolgstappen. Ook kan de onafhankelijke vertrouwenspersoon uw verhaal aanhoren en u de weg wijzen in eventuele officiŽle procedures bij de landelijke klachtencommissie. In een later stadium kunt u ook nog gebruik maken van de onafhankelijke vertrouwenspersoon waarbij u uw verhaal kwijt kunt. Deze onafhankelijke vertrouwenspersoon kent de cultuur binnen het onderwijs en heeft veel ervaring op het gebied van klachten binnen het onderwijs. Zij kan reflecteren op uw situatie en u adviseren over vervolgstappen.

Om een en ander in goede banen te leiden is er een duidelijke klachtenprocedure. Zoiets als een stappenplan: eerst dit dan dat.

De rol van de MR

Aan de MR en de GMR zijn door de Wet Medezeggenschap Scholen diverse bevoegdheden toegekend. Hiermee heeft de wetgever formeel vorm willen geven aan de relatie van partnerschap tussen ouders, teamleden en de schooldirectie. Het partnerschap richt zich op beleidszaken die de school (MR) en of het gehele bestuur aangaat (GMR). In aangelegenheden die individuele personeelsleden betreffen, heeft de MR geen formele rol.

 

 

Nieuws